Първоначално обучение на КУТ

Дистанционно първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Съгласно изискванията на Наредба №4/1998 г.

Съдържа 10-те задължителни теми за първоначално обучение

Покажи темите
1. Държавна политика и нормативна уредба.
2. Фирмена политика и организация на ЗБУТ.
3. Права, задължения и отговорности.
4. Вредни фактори. Превантивни мерки.
5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове.
6. Трудов травматизъм и професионална заболяемост.
7. Социално партньорство. КУТ и ГУТ.
8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност.
9. Специална закрила на някои категории работници.
10. Организация на контролната дейност.

48 лв с ДДС

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ
или
Виж повече

Ежегодно обучение по ЗБУТ

Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ

Ръководители, органи по БЗР, провеждащи инструктажи, членове на КУТ/ГУТ

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1 и 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Покажи темите
1. Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на работодателя, длъжностните лица и работещите.
2. Механични опасности и мерки за защита.
3. Опасност и риск. Етапи на оценката на риска.
4. Трудови злополуки. Верига: опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука.
5. Специална закрила на някои категории работници.
6. Инструктажи – видове и документиране.

36 лв с ДДС

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ
или
Виж повече

Дистанционно обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Отговорни лица и лица, които имат право на достъп

Съгласно чл.4, т. 10 на Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

Покажи темите
1. Класификация на ОХВС
2. Информационен лист за безопасност
3. Организация на безопасното съхранение
4. Общи изисквания за безопасно съхранение
5. Почистване на разливи.
6. Оценка на безопасността на съхранението.

36 лв с ДДС

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ
или
Виж повече

Мисля, че това е една сполучлива форма за получаване и затвърждаване на знания, особено поднесена така точно и с усет за детайла, по уникалния за инж. Илиева начин. Поздрави на целия екип и до нови срещи!

Калина Стойкова – Управител „АСПЕКТИ-К“ ЕООД

Занимавам се с тази дейност по съвместителство и времето за следене на измененията все не ми достига. Възможността да прочетеш изчерпателната и актуализирана информация в удобно време е много удачна.

Дока Величкова

Чудесна комуникация, съвременен и модерен модел на провеждане на курса, професионално подготвени учебни материали, отлични възможности и условия за постигане на добър резултат.

Мариета Стефанова, Административен управител „Захарни изделия – Варна“ ЕООД