Наръчник за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.

Влез в тема № 1

2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

Влез в тема № 2

3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Влез в тема № 3

4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.

Влез в тема № 4

5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация.

Влез в тема № 5

6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици.

Влез в тема № 6

7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд.

Влез в тема № 7

8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.

Влез в тема № 8

9. Специална закрила на някои категории работници.

Влез в тема № 9

10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Влез в тема № 10

Тест за проверка на знанията

Проверете знанията си