БЕЗОПАСНА РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн обучението  е подготвено в съответствие с Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

На завършилите онлайн обучението по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато обучение по двете наредби.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ПРОГРАМА

  1. Законодателство, задължения на работодателя и работещите.
  2. Kласификация на опасните вещества и смеси.
  3. Съдържание на информационен лист за безопасност.
  4. Как химикалите попадат в тялото.
  5. Мерки за защита.
  6. Десет правила за безопасна работа.
  7. Лични предпазни средства за защита от опасни вещества. Респиратори. Ръкавици.
  8. Безопасно съхранение на опасни вещества и смеси. Почистване на разливи.
  9. Общи правила при транспортиране на опасни вещества.
  10. Първа помощ при инциденти с опасни вещества и смеси.

ИНТЕРАКТИВНО

Обучението включва активно участниците, вижте какво ще получите от следното видео:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба № 13/2003 г.
Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

Цена
30 лв. (с ДДС)

Достъп
30 дни

Предназначено за:
Лица, които извършват дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти.

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.