ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ - ПРОГРАМА 2

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На завършилите онлайн обучението по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, което удостоверява, че са изпълнени изискванията за право за:

  • изпълнение на задачи като длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. ;
  • провеждане на инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
  • участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ПРОГРАМА

  1. Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на работодателя, длъжностните лица и работещите.
  2. Механични опасности и мерки за защита.
  3. Опасност и риск. Етапи на оценката на риска.
  4. Трудови злополуки. Верига: опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука.
  5. Специална закрила на някои категории работници.
  6. Инструктажи – видове и документиране.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Цена
36 лв. (с ДДС)

Достъп
30 дни

Предназначено за:
Ръководители, органи по БЗР, провеждащи инструктажи и членове на КУТ/ГУТ

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.