Ако вече си закупил това обучение
ЗАПОЧНИ ОБУЧЕНИЕТО

Ежегодно обучение по ЗБУТ


Ежегодното онлайн (дистанционно) обучение по ЗБУТ е предназначено за:

 • ръководители
 • длъжностни лица по ЗБУТ
 • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ)
 • лица, провеждащи инструктажи
 • членове на Комитети и Групи по условия на труд
 • специалисти по безопасност и здраве при работа

Получавате легитимен документ пред Инспекция по труда

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение/Сертификат за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, което удостоверява, че са изпълнени изискванията за право за:

 • изпълнение на задачи като длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
 • провеждане на инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
 • участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.

Издаваният документ от преминаване на онлайн обучението по ЗБУТ е напълно легитимен при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

Ако документът Ви е необходим възможно най-скоро:

Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста.

Ще го получите по куриер за наша сметка.

ПРОГРАМА на ежегодното обучение по ЗБУТ

 1. Права, задължения и отговорности по ЗБУТ на работодателя, длъжностните лица и работещите.
 2. Механични опасности и мерки за защита.
 3. Опасност и риск. Етапи на оценката на риска.
 4. Трудови злополуки. Верига: опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука.
 5. Специална закрила на някои категории работници.
 6. Инструктажи – видове и документиране.

Получавате достъп за 30 дни. По време на дистанционното обучение по ЗБУТ имате възможност да се консултирате с д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, които са водещи експерти по безопасност и здраве при работа с дългогодишен опит в областта.

Цена 36 лв с ДДС

При повече от 10 участника се ползват отстъпки за обучението. Попитайте ни

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ