Въпроси и отговори за онлайн обученията по ЗБУТ и ОХВС

Тук ще намерите отговори на следните въпроси:

 • Отговарят ли онлайн обученията по ЗБУТ на нормативните изискванията?
 • Как да се включа в онлайн обучение по ЗБУТ?
 • Как да се включа в онлайн обучението по ЗБУТ, ако не съм представител на фирма?
 • Получавам ли удостоверение за преминато обучение, което мога да представя пред контролните органи?
 • Мога ли да получа по-бързо моят документ за преминато обучение, а не да чакам изтичането на 30-те дни за достъп?
 • Трябва ли да Ви уведомя след като съм преминал успешно теста?
 • Колко време имам достъп до материалите от обучението?
 • Мога ли да задавам въпроси по темите в обучението и да се консултирам с водещите?
 • Каква е цената на обучението?
 • Защитени ли са моите лични данни?

Ако имате въпрос, на който не намирате отговор, не се колебайте да се свържете с нас - на тел. 0889 319 568 (инж. Деяна Илиева) или чрез формата за контакт.


Отговарят ли онлайн обученията по ЗБУТ на нормативните изискванията?

Обученията отговарят на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба №4/1998 г. , защото:

 • "Доцео" ЕООД е регистрирано дружество по Търговския закон, в чийто предмет на дейност е посочено обучение (чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата);
 • Обучението по безопасност и здраве при работа е разработено и се провежда от инж. Деяна Илиева - магистър инженер "Безопасност на производствата" (чл. 8, ал. 2)
 • Обучението се провежда в допустимата дистанционна форма (чл. 7, ал. 1).
 • "Доцео" ЕООД е уведомило писмено областна инспекция по труда за намерението си да извършва обучение по Наредба №4/03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (чл. 15, ал. 3 от Наредба №4)
 • Първоначалното обучение на представителите в КУТ и ГУТ съдържа десетте задължителни теми за обучение.

Как да се включа в онлайн обучение по ЗБУТ?

За да получите достъп до избраното от Вас онлайн обучение по ЗБУТ е необходимо да подадете заявка за обучение. След получаване на заявката, в рамките на 24 часа ще Ви изпратим проформа фактура.


Как да се включа в онлайн обучението по ЗБУТ, ако не съм представител на фирма?

Ако  желаете да се включите в обучението индивидуално (като физическо лице), в заявката за обучение попълнете само данните, отбелязани като задължителни. В отговор ще Ви изпратим потвърждение за получането заявка и данни за плащане.

Данните за извършване на плащане са следните:
"Доцео" ЕООД
Първа инвестиционна банка
BIC FINVBGSF
IBAN BG26FINV91501015159366


Получавам ли удостоверение за преминато обучение?

За да получите удостоверение за преминатото от Вас обучение, е необходимо да има регистрирано влизане в обучението и да преминете теста за проверка на знанията.

Ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75%, можете да получите удостоверението веднага - преди изтичане на 30-дневния срок за достъп, ако в заявката за обучение сте посочили това Ваше желание. В този случай удостоверението ще Ви бъде изпратено в срок до 3 дни след успешното преминаване на теста.

При по-нисък резултат на теста, ще получите удостоверението след изтичане на 30-дневния срок за достъп.

При преминаване на първоначално обучение задължително се издава удостоверение по образеца в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4 на Наредба №4/1998 г. Този образец съдържа информация за три имена, ЕГН и месторабота на обучаемия.

При участие в ежегодно обучение, в нормативната база няма конкретен образец на издавания документ. Ние издаваме удостоверение за преминато обучение, в което се записват три имена, длъжност и месторабота на обучаемия.


Мога ли да получа по-бързо моят документ за преминато обучение?

Да, можете да получите по-бързо Вашият документ, като задължително условие за това е да сте преминали успешно теста за проверка на знанията (с над 75% резултат).


Трябва ли да Ви уведомя след като съм преминал успешно теста?

Ние получаваме информация за всеки Ваш опит за преминаване на теста, не е необходимо да ни уведомявате!


Колко време имам достъп до материалите от обучението?

С изпратените данни получавате достъп от 30 дни до всички материали по избраното от Вас онлайн обучение по ЗБУТ.


Мога ли да задавам въпроси по темите в обучението?

Категорично да! Именно това прави обучението дистанционно и в съответствие с нормативните изисквания, защото е двупосочно.

 1. Като част от онлайн обучението, имате възможност да задавате въпроси към обучаващия по имейл. Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите в същата зона.
 2. Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка. Например: „Моля да ми предоставите програма за провеждане на инструктаж на .......(длъжност)” или „Какви медицински прегледи са задължителни за .....”.

Каква е цената на обучението?

Стойността на обучението зависи от броя участници и обучението, което сте избрали. При повече участници има отстъпки.

Ако ви интересуват отстъпки за повече участници, моля използвайте данните за контакт.


Защитени ли са моите лични данни?

"Доцео" ЕООД полага нужната грижа за защита на вашите лични данни. Запознайте се с нашата Политика за защита на личните данни.

"Доцео" ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен № 330701.


С подаване на заявка за онлайн обучение по ЗБУТ потребителят декларира, че се е запознал и е приел настоящите условията за ползване.
"УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ" могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от Edu.Otgovori.Info и "Доцео" ЕООД.

22.01.2019