Наръчник за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

Към Тема 7: Социално партньорствоКъм съдържаниетоКъм Тема 9: Специална закрила

Тема № 8
Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

1. Изисквания за подбор.

1.1. Специални изисквания за предварителен медицински преглед.
1.2. Задължения на службата по трудова медицина във връзка с предварителния подбор.

2. Изисквания за обучение и квалификация на работещите.

3. Изисквания за инструктажи на работещите.

3. Изисквания за информираност на работещите.

4. Нормативна база, свързана с темата.


 

ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно чл. 281 КТ всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа, като не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието.
Работниците или служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците или служителите, заети в дейности, които създават опасност (възможен източник на вреда) за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служителите. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби.

Конкретните изисквания в тази област са определени в множество наредби за прилагане на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за техническите изисквания към продуктите и други специални закони, имащи отношение към по-специфични моменти в организацията на дейността за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР

Дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд започва още с подбора на бъдещите работници и служители при постъпването им (или преназначаването им) на работа в предприятието.

Един от най-важните елементи на подбора е здравословното състояние (физическо и психично) на кандидата за съответната работа.

С цел да се даде вярна преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатстват, Наредба 3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците изисква извършването на предварителен медицински преглед на:

 • лицата, които постъпват на работа за първи път;
 • лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
 • лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори има в Приложение № 4 на Наредба 3/1987 г.

1.1. Специални изисквания за предварителен медицински преглед

Лица, ненавършили 18 години
Приемат се на работа след медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното им физическо, нравствено и умствено развитие – чл. 11 Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Работници и служители, които полагат нощен труд
Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч.
Приемат се на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя – чл. 140а, ал. 2 КТ.

Лица, работещи с видеодисплеи
Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести преди започване на работа с видеодисплеи – чл. 9, ал. 1, т. 1 Наредба № 7 от 15 август 2005 г.

Лица, които извършват редовна ръчна работа с тежести
При осъществяване на редовна ръчна работа с тежести работодателят осигурява предварителна оценка на физическата годност на лицата за извършване на ръчна работа с тежести – чл. 8, т. 1 от Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести.

Лица, които ще извършват товарно-разтоварни работи
Работодателят осигурява предварителна оценка на физическата годност на лицата, които ще извършват товарно-разтоварни работи – чл. 7, ал.2, т. 1 от Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

1.2. Задължения на службата по трудова медицина във връзка с предварителния подбор.

Службите по трудова медицина изготвят заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на предварителния медицински преглед и периодичния медицински преглед.
Заключенията на службата по трудова медицина за определяне годността на работника и служителя да изпълнява даден вид работа се предават на работодателя само под формата на:

 • „може да изпълнява посочената длъжност/професия”;
 • „може да изпълнява посочената длъжност/професия при следните условия” (посочват се условията);
 • „не може да изпълнява посочената длъжност/професия” в съответното предприятие.”

2. Изисквания за обучение и квалификация на работещите

Работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите, а работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишава-не на професионалната си квалификация. (чл. 228а и чл. 228б КТ).

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия.
Всички разходи за провеждане на обучението, което се осъществява в работно време, са за сметка на работодателя.

Основният нормативен акт, който определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, е Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Съгласно Наредбата работодателят писмено определя:

 • видовете обучения и инструктажи
 • лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани
 • програма за провеждане на обучението и/или инструктажа
 • лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа

Видове обучения, определени в Наредба РД 07-2/16.12.2009 г.

Вид обучениеПериодичност
На длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.Не по-рядко от веднъж на 2 години
На органите за БЗР (длъжностни лица или служби по чл. 24 от ЗЗБУТ).Не по-рядко от веднъж на 1 година
На лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по ЗБУТ.Не по-рядко от веднъж на 1 година
Членовете на комитета/групата по условия на труд.Съгласно изискванията на Наредба № 4/03.11.1998 г.
На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа.Съгласно изискванията на съответните нормативни актове
На работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.Съгласно изискванията на съответните нормативни актове

Кои са длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, подлежащи на обучение по ЗБУТ?

Няма един категоричен отговор, как точно да определите тези лица, но в някои компании се практикува като такива да се приемат служителите с код на длъжността от клас 1 и съответните подкласове, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите или такива, които ръководят отдели, цехове, смени и др.подобни.

Какви са изискванията за обучение на членовете на Комитети и Групи по условия на труд?

Съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията обучението е първоначално и ежегодно.

Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им и е с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа.
На завършилите обучението се издава удостоверение.

Ежегодното обучение на представителите е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.
Провеждането му се удостоверява с протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

Обучение на работниците и служителите, за работата на които се изисква правоспособност
(неизчерпателен списък на нормативни изисквания за правоспособност)

 • за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки - Наредба № 1/ 4.03. 2002 г.;
 • за работа с електрокари и мотокари – периодичност пет години – Наредба № 1/10.04.2006 г.;
 • за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли – Наредба № 2/17.01.2001 г.;
 • за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" - Наредба № 3/17.01.2001 г.;
 • правоспособност по заваряване - Наредба № 7/11.10.2002 г.;
 • за извършване на стопански риболов - Наредба № 46/03.12.2001 г..

Обучение на работници и служители, заети в дейности,
които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот
(неизчерпателен списък на нормативни изисквания)

 • Обучение за безопасна работа с видеодисплеи (съгл. чл. 5 на Наредба 7/2005 г.).
 • Обучение за безопасна извършване на ръчна работа с тежести (съгл. чл. 6 (2) на Наредба 16/1999 г.).
 • Обучение на работещи, експонирани на опасни химични агенти при работа (съгл. чл. 13 на Наредба 13/2003 г.).
 • Обучение на лицата, които извършват товарно-разтоварни работи (чл. 5, ал., 3 от Наредба 12/2005 г.).
 • Обучение на работещи, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест (съгл. раздел III на Наредба 9/2006 г.)

Кой има право да извършва обучение?

Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица:

 • с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование;
 • притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Опитът се доказва с длъжностни характеристики, граждански договори и други документи, доказващи изпълнение на дейности, свързани с безопасност и здраве при работа.

3. Изисквания за инструктажи на работещите.

Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.

Инструктажите по безопасност и здраве при работа са:

 • начален;
 • на работното място;
 • периодичен;
 • ежедневен;
 • извънреден;
 • инструктаж на други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.

Работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време.

Инструктажите задължително се провеждат в работно време!

3.1. Начален инструктаж.

Начален инструктаж се провежда на:

 • лицата, които постъпват на работа;
 • работещите, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост;
 • командировани работници и служители;
 • работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието;
 • лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията;
 • лица, с които се провежда производствена практика.

Инструктажът се провежда в деня на постъпване на работа. Не е допустимо предварително провеждане.

Програмата за началния инструктаж е със съдържание, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредбата.

Продължителност на началния инструктаж

За някои видове работи има определена минимална продължителност на началния инструктаж (Приложение 3 на Наредбата).
Пример: При обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност началният инструктаж е минимум 1 работен ден.

Документиране на началния инструктаж

 • В книга за начален инструктаж (образец в Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.)
 • С издаване на служебна бележка по образец от наредбата, която се съхранява в личното досие на работещия (задължение за издаване на служебна бележка има само за лицата, които постъпват на работа).

3.2. Инструктаж на работното място

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

Той се провежда в рамките на работния процес, като инструктираният работник се наблюдава, напътства и обучава от конкретно определен опитен работник.

Допустимост за едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място

За предприятия с персонал до 50 работници и служители и/или ограничен обем производствени дейности се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Независимо от това, задължително се документират и двата вида инструктаж.

Допълване на инструктажа на работното място с обучение и изпит

На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Когато инструктажът на работното място се допълва с обучение, то задължително завършва с изпит!

При допълване на инструктажа на работното място с обучение работодателят трябва писмено да определи и:

 • работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит;
 • учебната програма;
 • продължителността на обучението;
 • обучаващите лица;
 • формата на изпита.

Продължителност на инструктажа на работното място

За някои видове работи има определена минимална продължителност на инструктажа на работното място (Приложение 3 на Наредбата).
Минимална продължителност означава, че работодателят не може да определи по-малък период на провеждане на инструктажа, но има право да определи по-дълъг период.
Пример: При обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност инструктажът на работното място, включително с обучението, е минимум 3 работни дни.
Когато няма определена минимална продължителност в наредбата, то е препоръчително работодателят да я определи.

Документиране на инструктажа на работното място

 • Проведеният инструктаж се документира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж (образец в Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.)
 • При допълване на инструктажа на работното място с обучение, проведеният изпит се документира с протокол, който се съхранява в досието на работника или служителя.

3.3. Ежедневен инструктаж

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:

 • в подземни, минни и геологопроучвателни обекти;
 • в кариери;
 • в добива на нефт и газ;
 • в превозите в железопътния транспорт;
 • в производството и употребата на взривни материали;
 • в международните автомобилни превози;
 • в автомобилните превози на опасни товари по шосе;
 • при работа с опасни химически вещества и препарати;
 • при строителни и монтажни работи.

Работодателят има право да определи и други дейности/длъжности, за които да се провежда ежедневен инструктаж.

Документиране

 •  Документира се в книга за ежедневен инструктаж (образец в Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 на наредба РД-07-2/16.12.2009 г.)
 •  За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.

3.4. Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж е задължително се провежда на всички работещи, независимо от вида на дейностите, които изпълняват!

Периодичност

 • за работещите, при които се изисква ежедневен инструктаж – на три месеца.
 • за всички останали – не по-рядко от един път годишно.

Работодателят има право да определи и по-кратък период за провеждане на инструктажите!

Програма

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.  Той се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.

Документиране

Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.

3.5. Извънреден инструктаж

Извънреден инструктаж се провежда задължително:

 • след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване (по време на работа) и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
 • при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
 • при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
 • с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения;
 • по предписание на контролен орган.

Извънреден инструктаж по преценка на работодателя или прекия ръководител:
При организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа – преди започване на дейностите.

Програма за извънреден инструктаж

Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

Документиране на извънредния инструктаж

Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.

3.6. Инструктаж на лицата, които ще посещават производствени звена на предприятието

Съгласно чл. 11, ал. 6 на Наредбата, инструктажите на тези лица се провеждат и документират по ред, установен от работодателя, няма посочени конкретни форми на книги.

Съхранение на документацията, свързана с инструктажите и обученията

Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години.

Въпроси и отговори за инструктажи
Из рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Въпрос: Може ли служител, който е на граждански договор с работодателя да провежда инструктаж по безопасност и здраве при работа на работещите в неговия сектор/отдел?

Отговор: Съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № РД- 07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажи по безопасност и здраве при работа се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по реда и при условия определени от работодателя, като се отчита характера на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.
Следователно инструктажите по безопасност и здраве при работа могат да се провеждат от всеки подходящ работник или служител, независимо от вида на правоотношението, въз основа на което се извършва работата.


Въпрос: За кой вид инструктаж се изисква програма за неговото провеждане, съгл. изискванията на новата наредба /ДВ,бр.102 от 2009 г./?

Отговор: Съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят следва да определя програма за провеждане на обучението и/или инструктажа.
Тъй като инструктажите по безопасна и здравословна работа имат за цел да дадат на работника или служителя практически указания за безопасното изпълнения на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа, работодателят трябва писмено да определи програмата, съгласно която ще се провеждат различните видове инструктажи.
В тази връзка и с оглед различното предназначение на всеки от инструктажите, програмите, съгласно, които ще се провежда начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж, следва да бъдат различни.


Въпрос: Имам издадена заповед за провеждане на периодичния инструктаж до 31 януари на настоящата година и лице извършващо инструктажа. От ИТ ми казаха, че периодичният инструктаж трябва да го правя до два месеца след назначаване на лицето. Моля за отговор - как е по-правилно?

Отговор: Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредбата) периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (чл. 15, ал. 1), и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.
Според чл. 12 от Наредбата на лицата, които постъпват на работа се провежда начален инструктаж. Началният инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа. В предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място (чл. 11, ал. 4 от Наредбата).
Наредба № РД-07-2 не определя други периоди за провеждане на периодичния инструктаж на новопостъпилите работници и служители освен посочените в чл.14.
Ето защо при провеждане на периодичните инструктажи на новопостъпилите работници и служители трябва да се съобразите с разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Наредбата и с издадената въз основа на наредбата заповед на Вашия работодател. /АК/

4. Изисквания за информираност на работещите

Съгласно чл. 19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд „Работодателят предоставя на работещите, включително и на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна заетост или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.»

Информацията се предоставя и на работещите от други предприятия, които извършват работа на територията на съответното предприятие.

Изисквания за информираност и обучение при специфични рискове
(неизчерпателен списък)

• При работа с видеодисплей (чл. 5 от Наредба 7/2005 г.)
Работодателят осигурява на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване (работно оборудване е всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа), работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето.

• При ръчна работа с тежести (чл. 6. (1) Наредба № 16 от 31 май 1999 г.)
Работодателят осигурява на работещите, извършващи ръчна работа с тежести, и/или на техни представители информация за:
1. всички предприети съгласно изискванията на тази наредба мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. общите характеристики на товара съгласно приложението, а при възможност и точна информация за:
а) теглото на товара;
б) центъра на тежестта или за най-тежката страна, когато товарът е разположен ексцентрично в опаковката;
в) специфичните изисквания, произтичащи от естеството на товара.

• При товаро-разтоварни работи (чл. 4. (1), т. 2 от Наредба № 12 от 30 декември 2005 г.).
Работодателят информира работещите за всички възможни рискове при извършване на товарно-разтоварни работи, за всички мерки, които са предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на тези рискове, и по всички въпроси, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при извършването на товарно-разтоварни работи.

• При работа с химични агенти (чл. 13 от Наредба № 13 от 30 декември 2003 г.)
Работодателят осигурява на работещите и/или техните представители:
1. информация за оценката на риска, както и допълнителни данни за настъпили съществени промени на работното място, водещи до промяна на оценката на риска;
2. данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността, съответните гранични стойности и други законови изисквания;
3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
4. достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти;
5. достоверност и актуализиране на информацията, която може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска - от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

• При експозиция на шум и/или вибрации (чл. 11 от Наредба № 6 от 15 август 2005 г. (шум), чл. 11 от Наредба № 3 от 5 май 2005 г. (вибрации)
Работодателят е длъжен да осигури информация и обучение на работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция, за предприемане на действие и/или на техните представители, която включва:
1. естеството на риска;
2. мерките, предприети за прилагане изискванията на наредбата, с цел отстраняването или свеждането до минимум на рисковете, произтичащи от шум и/или вибрации, както и условията, при които мерките се прилагат;
3. граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие;
4. резултатите от оценяването и измерването и разясняване на тяхното значение и потенциалните рискове;
5. информация за правилното използване на средствата за защита на слуха (при шум);
6. необходимостта и начина за откриване и съобщаване на признаците на увреждане;
7. случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение;
8. безопасни работни практики за свеждане до минимум на експозицията на шум/вибрации.

5. Нормативна база, свързана с темата

 • Кодекс на труда
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Отделните нормативни актове по фактори.
 • Отделните нормативни актове за съоръжения с повишена опасност.

Към Тема 7: Социално партньорствоКъм съдържаниетоКъм Тема 9: Специална закрила

20 мнения за “Тема № 8 Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите”

 1. Здравейте!
  Работя във фирма, която възлага работа (различни по вид СМР) на множество фирми подизпълнители. Тези фирми ежедневно работят на обекти (собственост на нашата фирма) разпръснати из цяла София.
  Моля за съвет как да се организира провеждането на началния инструктаж, който по мои разбирания нашата фирма е длъжна да провежда на служителите работници на подизпълнителите си.
  Основното затруднение идва от факта, че физически е почти невъзможно наши служители ежедневно да пътуват до тези обекти за провеждането и документирането на началните инструктажи.

  Благодаря!

  • Здравейте,

   Вие имате задължението да проведете начален инструктаж на подизпълнителите, но не всеки път, когато ще имат работа в съответния обект, а преди първия път.
   В тази връзка можете да подготвите информация за всеки от обектите – какви рискове има в обекта, какви са изискванията за безопасност и да проведете начален инструктаж, който ще обхване всички обекти, на които ще работят подизпълнителите.
   След това имате задължението да уведомите съответния подизпълнител, ако има някакви промени в обект, какви са промените, дали от тези промени възникват нови рискове и какви мерки са необходими. Тази информация може да бъде предоставена на представител на съответния подизпълнител, а той ще има ангажимента да уведоми своите работещи.

   • Благодаря за отговора!
    А възможно ли са следните варианти:
    1. Тъй като в тази ситуация нашата фирма е в ролята на възложител съгласно Нар. 2 от 22.03.2004г. за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи, да не участва в провеждането на начален инструктаж, тъй като в наредбата е записано, че „строителят осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите“ (чл. 16, ал. 1, е) ) или
    2. Да се провежда начален и-ж на ръководни служители от фирмите подизпълнители (технически ръководители и др.) и те да имат отговорността да инструктират работниците си.

    Благодаря!

    • Здравейте,
     Необходимо е да се уточни дали тези обекти са самостоятелни или са на Ваши площадки, напр. строеж на нова сграда на територията на Ваша площадка с други сгради или дейност, т.е. да се налага първо подизпълнителите да бъдат допускани на площадката (Ваш ангажимент за инструктаж поради влизане на работещи от външна фирма, която ще извършва дейност) и после да влизат в обекта (ангажимент на строителя да им направи инструктаж за обекта).

     Ако е самостоятелен строителен обект, то ангажимента е само на Строителя.

     Ако е обект в съществуваща производствена/складова и пр. площадка , то Вие имате ангажимента да организирате начален инструктаж за влизането на площадката. Становището на МТСП е, че може да се проведе начален инструктаж само на ръководители и да им се предостави необходимата информация, а те съответно да правят инструктаж на работещите. Това обаче изрично трябва да бъде описано в договор или т. нар. споразумение по чл. 18, за да сте изпълнили изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. – т.е. определени са тези инструктажи като необходими, съответно са определени лица, които да ги извършват.

 2. Здравейте!
  Във връзка с темата, се появи следния казус в нашата фирма.
  Ние сме възложител, като на наша територия ще се проведат СМР. Фирмата, която е изпълнител, наема подизпълнител, който е нашата фирма. В случая играем роля и на възложител, и на подизпълнител.
  Съгласно наредбата, ние трябва ли да проведем начален инструктаж на изпълнителя, изпълнителя да проведе такъв(начален) на подизпълнителя, а на работниците от нашата фирма извънреден, защото ще се извършва СМР на наша територия, от работници от друга фирма? Малко е объркано, надявам се да съм се изразила добре.
  Благодаря Ви предварително!

  • Здравейте,

   наистина е объркано, но като имам предвид информацията, която сте подали и нормативните изисквания, моето мнение е следното:

   1.Вие правите начален инструктаж на работещите на изпълнителя за условията на работа и изискванията за ЗБУТ на Ваша територия.
   2. Изпълнителят прави начален инструктаж на подизпълнителя (т.е. работниците от Вашата фирма) за изискванията за ЗБУТ на територията на строителния обект.
   3. Вие правите извънреден инструктаж на работещите от Вашата фирма, които могат да бъдат засегнати (за които е оценено, че ще възникнат рискове) по време на изпълнение на СМР (т.е. другите работещи, а не тези, които ще участват в СМР).

   Доколкото виждам, Вие също по този начин сте предвидили изпълнението на инструктажите, така че мненията ни съвпадат 🙂

   Ако не е записано друго в „споразумението по чл. 18“, то техническият ръководител на обекта има ангажимента да прави ежедневния инструктаж на всички работещи в обекта (вкл. и на Вашите).

   Обръщам също внимание, че би трябвало също и като Възложител да осигурите координатор по безопасност и здраве.

   • Здравейте,
    благодаря за бързия отговор. Радвам се, че мненията ни съвпадат, това е комплимент към Вас, обучението е наистина полезно, страхотно поднесено, въпреки сухата материя. Казуса наистина е малко объркан 🙂
    Осигурили сме координатор по безопасност и здраве, но въпросите по тази тема , ще задам в съответния модул.
    Още веднъж благодаря!

 3. Здравейте ,
  В нашата фирма имаме командирована група в държава от ЕС,работниците са на трудов договор в България. Заповедта ни за периодичен инструктаж във фирмата е за период на 3 месеца .Аз ги включвам към списъка в книгата за инструктаж ,но срещу имената пиша командирован ,тъй като те реално не присъстват на тези дати в Бг.Веднъж годишно в дните преди Коледа ,когато всички са в БГ и имам тогава периодичен инструктаж им го провеждам реално.Същевременно по договора за командироване е посочено ,че за времето на договора те подлежат на законите по ЗБУТ на приемащата държава .
  Мислите ли ,че моята схема на документиране е коректна ,струва ми се въобще да липсват от книгата за инструктаж няма да е правилно.Или може би за тях да направя отделна заповед ,че периодичния им инструктаж е веднъж годишно ?
  Благодаря предварително !

  • Здравейте, госпожо Желева,
   по принцип, когато лицето не подлежи на инструктаж (в случая поради командировката) не е необходимо вписване в книгата за инструктаж. От друга страна е въведено като добра практика и за по-удобно проследяване на проведените инструктажи, в книгата да се вписват всички и да се отбелязва причината за отсъствието на работещия. За подобни вписвания не се правят проблеми от контролиращите органи.

   Изготвянето на отделна заповед или допълване на настоящата за определяне на периодичен инструктаж на една година е най-добрият начин, като имате предвид следното:
   – това ще внесе удобство, ако командированат група е от едни и същи работещи. Иначе може да се получи объркване;
   – Ако хората от командированата група извършват дейности, за които се изисква ежедневен инструктаж (напр. монтажни дейности по смисъла на Наредба 2/2004 г., работа с химикали и др.) и определите периодичен инструктаж на една година, това би могло да бъде повод за проблеми при проверка, независимо че тези дейности не се извършват в България. Ако не попадат в изискванията за ежедневен инструктаж, най-чистият начин е да определите периодичен инструктаж от един път годишно и така да избегнете постоянното вписване на тези хора в книгата за инструктаж.

 4. Имам няколко въпроса към Вас, тъй като сме профилирана гимназия и нямаме производство:
  – трябва ли да имаме програма и да провеждаме инструктаж на посетителите?
  – при провеждане на ремонтни дейности от външна фирма (измазване, смяна на
  ВиК тръби, боядисване) ние ли трябва да извършваме инструктаж на тези
  работници; трябва ли да провеждаме извънреден на нашите служители и ученици.

  • Здравейте, госпожо Харизанова,

   първо да Ви поздравя за отличния резултат на теста, малко участници постигат 100 % успеваемост.

   Относно Вашите въпроси:
   1. Инструктаж се изисква за лица, които посещават производствени звена. Вие
   нямате такива, така че не е необходимо да се провежда такъв.
   2. При провеждане на ремонтни дейности, вие трябва да проведете начален
   инструктаж на работещите от външната фирма – например да ги запознаете с
   аварийния план, опасни места, забрани на територията на училището, ваши
   изисквания към тях свързани с безопасността на учениците. Извънреден
   инструктаж при ремонтни дейности не винаги е необходим – дава се право на
   работодателя да прецени доколко извършваните дейности създават опасности, за
   които трябва да бъдат предупредени служителите и учениците. Например, ако ще
   има изкопи на територията на училището или отвори по стълбища и площадки
   (могат да паднат в тях), ако се извършва ремонт на покрив (може да падне
   нещо върху тях) е препоръчително да се направи извънреден инструктаж.

 5. Здравейте,
  Имам следният въпрос: Възможно ли е за посетителите на фирмата да се направи инструктаж във писмена форма на портала и дневник за регистрирането му като дежурния охранител ( външна фирма ) му го предостави за прочит и подпис?

  • Здравейте,
   Съгласно чл. 11(6) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. „Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя.“ (лицата по т. 6 са посетителите). Имайки предвид това не виждам никаква пречка инструктажът на посетители да се провежда по този начин. В допълнение: наблюдавала съм подобна практика в много предприятия и това не е било проблем нито за инспектори, нито за одитори.

 6. Въпрос, зададен от участник в обучението:
  Какви видове инструктажи трябва да бъдат извършвани на стажанти по европейски програми и обучаеми в Център за професионално обучение, например при машинни специалности.

  Отговор:
  Съгласно чл. 11 (1) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на:
  4. лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията;
  5. лица, с които се провежда производствена практика;

  Стажантите са лица, приети за обучение. По-нататък в Наредбата пише, че начален инструктаж се провежда на лицата по т. 1-5, т.е. и на стажантите се провежда начален инструктаж.
  По-нататък за всички останали видове инструктаж се говори, че се провеждат на работещи (работници и служители). наредба РД-07-2 се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а определението за работещ в ЗЗБУТ е следното:

  „Работещ“ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.

  Накратко, стажантите подлежат на точно същите инструктажи, които биха се провеждали на работещи. Когато се променя работното място, например приключва се обучението в една работилница и се започва обучение в друга,е необходимо провеждане на извънреден инструктаж.

 7. Здравейте. Имам следното питане. Главен изпълнител на проект е чужда фирма (от страна членка на ЕС). Фирмата работи с български подизпълнители и има само няколко технически ръководителя на обекта (чужденци). Основният изпълнител не е регистрирал клон или друго българско юридическо лице. Чуждата фирма трябва ли да спазва изискванията на нашето законодателство или работи по своето собствено?

  • Здравейте,
   щом фирмата извършва дейности на територията на Р България, тя е задължена да спазва нашето национално законодателство при изпълнение на тези дейности.

   • Здравейте,
    благодаря за отговора. Фирмата, за която работя е българско юридическо лице и е главен подизпълнител на Чуждата фирма. Може ли Чуждата фирма да сключи договор с моята съгласно чл. 24 ал.3 от ЗЗБУТ и аз да извършвам дейностите по чл.24 ал.1 от ЗЗБУТ и за Чуждата фирма освен за моята. Ако може предполагам, че моят работодател ще трябва да ми вмени тези допълнителни задължения? или?

    • Да, Законът за здравословни и безопасни условия на труд допуска функциите на орган по БЗР да се възложат на външна фирма. Съгласно Чл. 5 от Наредба 3/1998 г. „Когато работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на ЗЗБУТ, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.“
     В този случай Вашият работодател ще трябва да определи конкретно лице/лица за изпълнение на това договорно задължение.

Вашият коментар