Добри практики при обучение на провеждащи инструктажи

Изискванията за обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, както и условията и реда за провеждане на обученията, са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В чл. 6 на наредбата са определени шест групи работещи, подлежащи на обучения.

Една от групите, за които се изисква обучение по безопасност и здраве при работа, е на "лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа".

Обучението на тези лица се провежда ежегодно с хорариум не по-малко от 6 учебни часа.

В наредбата няма посочена конкретна програма за този вид обучение, но целите са:

  • усвояване на начините и средствата за осигуряване на ЗБУТ;
  • запознаване с основните законови и подзаконови нормативни изисквания и правилата за безопасност и здраве при работа и
  • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите.

Вечната тема за инструктажа

Ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи е добро място за уеднаквяване на практиките по провеждане и документиране на инструктажите във фирмата и за разискване на казуси и специфични ситуации, за които е необходимо специализиране решение.

Често във фирми с голям брой дейности, с множество рискове и/или териториална разпокъсаност се установяват различни практики по отношение на документиране на инструктажа.

В Наредбата има три образеца на книги за инструктаж, но няма подробни указания относно редица записи.

В същото време се прилагат редица добри или лоши практики и ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи е мястото да се препоръча определен начин на запис или да се забрани лоша практика.

Други подходящи теми за ежегодно обучение на лицата провеждащи инструктажи

По време на ежегодното обучение могат да се разгледат и теми, които са част от провежданите инструктажи, например:

  • данни от оценката на риска - основни рискове в предприятието
  • лични предпазни средства - правилни начини за използване, съхранение и почистване, срок на годност
  • въздействие на специфичин  фактори като шум, вибрации и др. и начините за предпазване и др.

В тези случаи темите би трябвало да се разглеждат в различна светлина, спрямо тази при обучението на КУТ/ГУТ и длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ.

Преките нормативни изисквания и задължения на работодателя са добра информация за работещите, но това, което е необходимо да достигне до лицата провеждащи инструктажи е информацията, с която те да запознаят инструктираните, а именно да се отговори на въпроса "Защо?" е необходимо спазването на определени правила и определено поведение.

В различни нормативни актове, свързани с фактори на работната среда или специфични дейности (работа с видеодисплей, ръчна работа с тежести и др.) има добри примери за това какво е необходимо да съдържа обучението на лицата провеждащи инструктажи.

Например при работа с видеодисплей, Наредба 7/2005 г. изисква работещите да получат информация относно

"изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им".

Включвайки тази тема и информация в обучението на лицата провеждащи инструктажи, ние ще осигурим необходимите знания за обучение и информиране на останалите инструктирани работещи  -  още при провеждане на инструктажа на работното място или при включване на темата в програма за периодичен инструктаж.

Опитът задава темите

Длъжностните лица по чл. 24 ЗЗБУТ (органите по БЗР) имат най-преки наблюдения върху дисциплината и начина на провеждане на инструктажите.

Те също така познават дейностите във фирмата, възможностите за подобрение, допусканите нарушения и темите, по които работещите са чувствителни.

Ето защо длъжностните лица трябва да имат водеща роля при определяне на темите за ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи, така че заедно с обучаващите да моделират темите така, че да имат необходимия ефект.

Вашият коментар