Изисквания за обучение на КУТ и ГУТ

Изискванията за обучение на КУТ и ГУТ са описани подробно в Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г.).

В същото време Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд също дискутира изискванията за оучение на членовете на КУТ и ГУТ.

В нея има допълнителни изисквания към квалификацията на обучаващите лица и към фирмите, с които би трябвало да се съобразим при избора си на обучител.

На обучение подлежат всички членове на Комитетите и Групите по условия на труд. Изключение прави органа по безопасност и здраве при работа, който след промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2007 г. не е задължително да е представител в КУТ.

Независимо от това, работодателят трябва с писмена заповед да определи поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.

Самото обучение трябва да бъде проведено през работно време, каот отсъствието от конкретното работно място не повлиява трудовото възнаграждение.

Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Съгласно чл. 7. (1) на Наредба 4/1998 г. "Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им."

Учебната програма е с общ хорариум минимум 30 учебни часа, като в програмата задължително трябва да се предвиди време за индивидуално или групово разработване на практическа задача.

В Наредба 4 е посочена и конкретна програма, по която трябва да бъде проведено обучението. Тя съдържа 10 задължителни теми:

 1. държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 2. фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 3. права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 4. вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 5. методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 6. трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 7. социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 8. изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 9. специална закрила на някои категории работници;
 10. организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Въпрос: Допустимо ли е дистанционна форма на първоначално обучение по ЗБУТ на представители на КУТ/ГУТ, без лектор, а само чрез предоставен писмен материал по теми и ако да, при какви условия?

Отговор: Условията, свързани с организацията и провеждането на обученията по ЗБУТ са описани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., а за КУТ/ГУТ допълнително и в Наредба 4/1998 г.

В Чл. 7. (1) на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г се казва, че формите за обучение по безопасност и здраве при работа са редовна и дистанционна.

Значи дистанционно обучение е допустимо, но и при него има преподавател и обучаеми.

Ако подходим от гледна точка на определенията за дистанционно обучение в литературата, то дори и при този вид обучение е необходимо да има някакъв контакт между преподавателя и обучавания, не задължително наживо.

Например онлайн дистанционно обучението по ЗБУТ на Otgovori.Info включва възможност обучаващите се да задават въпроси към всяка тема като коментар в страницата на темата или по-имейла и съответно получават отговори на тях от обучаващите.

Условията по организация на дистанционото обучение са същите както при присъственото: програма, които отговаря на изискванията и на двете наредби (продължителност, теми и пр.), фирмата и обучителят да отговарят на чл. 8 на нардба РД-07-2/16.12.2009 г. и всичко останало, записано в двете наредби.

За проведеното първоначално обучение на представителите в КУТ и ГУТ се издава удостоверение по образец на Приложение 1 на Наредба 4/1998 г.. Удостоверението съдържа името, ЕГН-то и местоработата на обучения.

Ежегодно обучение на членовете на КУТ и ГУТ

Освен на първоначално обучение, представителите в КУТ и ГУТ подлежат на ежегодно обучение с минимална продължителност 6 учебни часа.

Няма изрично определена програма за ежегодното обучение, но в НАредба 4/1998 г. са посочени неговите цели:

 1. опресняване на знанията;
 2. повишаване на ефективността на работата и развитие на лични умения;
 3. запознаване с промени на нормативните актове в областта на ЗБУТ;
 4. усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Документът, с който се удостоверява проведеното ежегодно обучение е протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

Кой има право да извършва обучение на членовете на КУТ и ГУТ?

Обучението може да бъде организирано и проведено от работеля със собствени сили, както и да бъде наета външна организация:

 • юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;
 • висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение;
 • специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

Обучаващите лица трябва да бъдат с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Въпрос: Във фирмата в която работя имаме длъжностно лице по безопасност и здраве, има професионална квалификация инженер ПГС може ли той да провежда обучението на комитета по условия на труд. Или трябва обучението да го провежда от служба по трудова медицина?

Отговор: Напълно е възможно Вашето длъжностно лице по безопасност да провежда обучението на КУТ. Няма задължение за провеждане на обучение на КУТ от службата по трудова медицина. В някои случаи дори това може да е невъзможно, ако в регистрацията на СТМ като юридическо лице не е вписано „обучение“ в дейността.

Вашият коментар