Изисквания за обучение при работа на шум

Основният нормативен документ, който определя изискванията за намаляване на риска от експозиция на шум е Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

В нея са посочени технически и организационни мерки, като на необходимостта от обучение на работещите при експозиция на шум се отделя специално внимание.

В чл. 7., ал. 2 на Наредбата е посочено, че е необходимо рисковете, свързани с експозиция на шум да бъдат намалени, като се спазват общите подходи на превенция и по -специално се упоменава даването на "подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на шум".

Чл. 11 разглежда подробно изпълнението и вида на информацията, която трябва да получат  изложените на риск работещи и/или на техните представители в случаите, когато има работещи, изложени на шум на или над долната стойност за предприемане на действие.

Информацията и обучението включват:

  1. естеството на риска;
  2. мерките, предприети за прилагане изискванията на наредбата, с цел отстраняването или свеждането до минимум на рисковете, произтичащи от шум, както и условията, при които мерките се прилагат;
  3. граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие;
  4. резултатите от оценяването и измерването на шума и разясняване на тяхното значение и потенциалните рискове;
  5. информация за правилното използване на средствата за защита на слуха;
  6. необходимостта и начина за откриване и съобщаване на признаците на увреждане на слуха;
  7. случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение, и целта на здравното наблюдение;
  8. безопасни работни практики за свеждане до минимум на експозицията на шум.
Имате ли работещи изложени на шум?
Темата "Шум – въздействие и начините за предпазване от него" е подготвена от нас и може да бъде част от ежегодното обучение на длъжностни лица, провеждащи инструктажи и членове на КУТ/ГУТ, което можем да проведем на място при вас. Вижте повече

Вашият коментар