ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗБУТ И ЛИЦА ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИ

Съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредба РД-07-2/16.12.2009г . е задължително работодателят да осигури следните обучения по безопасност и здраве при работа:

  • на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ (органите по БЗР) - не по-рядко от един път годишно.
  • на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажи - не по-рядко от един път годишно ;

Програмата на това онлайн обучение по ЗБУТ е подходяща за длъжностни лица по ЗБУТ и за лица, определени от работодателя да провеждат инструктажи.

Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Как обучението ще Ви бъде полезно:

  • получавате легитимен документ - удостоверение за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа;
  • обучението припомня изискванията за провеждане и документиране на инструктажи, както и правата, задълженията и отговорностите по ЗБУТ;
  • ще се запознаете с видовете механични опасности и мерките за намаляване на злополуките с оборудване;
  • ще научите повече за оценката на риска и трудовите злополуки на разбираем език;
  • ще си припомните някои изисквания, свързани със защита на бременни и трудоустроени лица

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

Участникът в обучението е (можете да маркирате и двете):
Длъжностно лице по ЗБУТПровеждащ инструктажи

Желая да получа документа за обучението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Предназначено за:
Длъжностни лица по ЗБУТ
Лица, провеждащи инструктажи

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Достъп
30 дни

Цена
36 лв. (с ДДС)

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.