Видео за обучение по безопасност при производство на облекло

Част от процесите в предприятията за производство на облекло са свързани с въздействие на химични вещества и прах. Прахът е текстилен и се отделя основно при процесите на кроене и шиене на тъканите. В зависимост от състава на използваните тъкани, той може да е естествен /растителен - па-мук, лен, коноп, юта; и животински
–вълна, коприна), изкуствен /синтетичен/ и смесен.

Прахът може да окаже вредно влияние върху организма на работещите - главно с дразнещо и възпалително действие върху дихателните органи при вдишване, върху очните конюнктиви и кожата при директен контакт.

Различни видове съставки в текстилния прах притежават също и алергично действие, т. е. могат да предизвикат свръхчувствителност при някои работници (астматичен бронхит и бронхиална астма, кожни реакции – дерматити, екземи и др.).

Вижте видеото, което демонстрира рисковете, свързани с текстилен прах.

Характерни опасности и източници на рискове в предприятията за производство на облекло са механичните оппасности, свързани с:

  • Движещи се части - игла, конецоопъвач, навивач на калера, ремъка с ремъчното колело на шевната машина, движещите се части на машината за настилане на платове.
  • Хвърчащи предмети - при счупване на игла, копче, скъсване лентата на кроялен банциг.

Ето и видео анимация, която демонстрира някои от тези рискове:

Последният от серията клипчета демонстрира рисковете при работа с химикали.

Вашият коментар