ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КУТ И ГУТ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

ПРОГРАМА

Програмата на дистанционното първоначално обучение на членовете на КУТ и ГУТ отговаря на изискванията на чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , съгласно който учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:

  1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.
  2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
  3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
  5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация.
  6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици.
  7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд.
  8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
  9. Специална закрила на някои категории работници.
  10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

ВЛЕЗ В ОБУЧЕНИЕТО

Нормативно основание:
Наредба №4/1998 г.

Цена
Безплатно

Достъп
30 дни

Предназначено за:
Членове на КУТ/ГУТ

Удостоверение
Не се издава